Játékszabályzat

Játékszabályzat

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Felelősen” elnevezésű promóciósjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz – és Csatornamű Zrt., (Székhely: Nyíregyháza, 4400, Tó utca 5.) (a továbbiakban: Szervező).

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag a Szervező szolgáltatási területén lakó-vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, a 2.7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt a Játék időtartama alatt (3. pontban).

2.1.1. A játék feltétele a Szervező honlapján (felelosen.nyirsegviz.hu) elérhető kvíz játék (a továbbiakban kvíz játék) kitöltése és beküldése. A beküldéshez szükséges az adatok hiánytalan megadása: teljes név*, település*, email cím*.

2.1.2. A sorsoláson a 4. pontban meghatározott játékmenet alapján kéthavonta, valamint a Fődíj sorsoláson azok vehetnek részt, akik a kvíz játék kitöltése során legalább 60 %-os eredményt értek el.

2.1.3. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai a játékban igen, a sorsoláson nem vehetnek részt.

2.1.4. A Játékosok a Játékban való részvétellel egyidejűleg elfogadják a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt; abban az esetben pedig, ha a Játékosokat a jelen Játékszabály alapján nyertesként sorsolják ki (továbbiakban: Nyertes), úgy a nyertes vállalja a Szervező székhelyén vagy a vidéki telephelyein a személyes nyereményátvételt személyes okmányainak bemutatásával, fénykép készítésével együtt.

2.2. A nyereményekért egy email címről egy játék lehetséges.

2.3. A Játékos köteles a sorsolást követő 30 naptári napig a Szervező székhelyén vagy telephelyén a nyereményt átvenni, 30 napon túl a Szervező a nyereményt nem köteles megőrizni, annak átvételére a nyertesnek további lehetősége nincs.

2.4. A Játékosok a Játék során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6. A Játék beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet-és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A Játékból ki vannak zárva azok a természetes személyek, akik a szervező szolgáltatási területén kívül életvitel szerűen élnek.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.
Szervező kizárólag azokat a beküldéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiókhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Beküldéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2021. április 12. 00 óra 00 perctől 2021. december 12. 23 óra 59 percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE
A Játék során a Játékos feladata (a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során) a Weboldalon megadott kvíz játék kitöltése és online beküldése.

4.1. Kéthavi nyereménysorsolás
A sorsolás a megadott két hónap (első két hónap: 2021.04.12.-2021.06.12.; második két hónap: 2021.06.12. 08.12.; harmadik két hónap: 20201.08.12.-2021.10.12.; negyedik két hónap: 2021.10.12.-2021. 12.12.) lezárását követően, az adott hónap (2021.06.; 2021.08.; 2021.10. és 2021.12. hó) tizenötödik napjáig (kivéve augusztus, ott 16. napjáig) ügyvéd jelenlétében történik. Az ajándékok átadására a sorsolást követő 15 napon belül kerül sor.

4.2.Fődíj sorsolás:
A sorsolás 2021. december 15. napjáig ügyvéd jelenlétében történik. A játék időtartama alatt (3. pont) a kvíz játékot beküldők között kerül kisorsolásra.

4.3.Nyeremények:
Kéthavonta kisorsolásra kerülő nyeremények: 15 db ajándékcsomag, csomagonként maximum 15 000 Ft értékben.

Fődíj: egy LG mosógép, maximum 200 000 Ft. értékben.

Szerevező fenntartja magának a jogot, hogy esetleges készlethiány esetén a nyereményt értékében és funkciójában hasonló termékre cserélje.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása
A nyertes Játékosokat (Kéthavi, Fődíj) a Szervező a játék során megadott e-mail címükre küldött elektronikus üzenetben (e-mailben) értesíti. A Szervező a nyertes Játékossal egyeztet, és megegyezés alapján a Szervező székhelyén vagy a vidéki telephelyein személyesen veszi át nyereményét.

6. Adózás
A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
A Játékban résztvevők, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • Szervező, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó a Játékosok megadott személyes adatait a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt feldolgozza és kezelje.
  • Szervező, mint Adatkezelő a nyertes Játékos nevét a felelosen.nyirsegviz.hu Weboldalon nyilvánosságra hozza az alábbi célból: nyertes Játékos biztos tájékoztatása a nyertességéről, amellyel elkerülhető az, hogy a Játékos azért nem értesül a nyertességéről, mert a levelezőrendszere levélszemét (spam) vagy promóció, esetleg egyéb almappákba helyezi el az Értesítést;
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező a Nyeremények, illetve a Nyereménnyel vásárolt termékek tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény, Nyereménnyel vásárolt termék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.1.A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatáért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.2 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.3.Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játékközben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.4.Szervező kizárja a felelősségét a Weboldalra rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi Weboldalon.